SPARQL Knocker

SPARQL Endpoint:
Vocaburaly: IMI Core Vocabulary 2.3.2 / IMI Core Vocabulary 2.3.1

APP: CC BY Taisuke Fukuno / Create Every Day / 一日一創
SRC: GitHub taisukef/SPARQLKnocker